Een zorgzame school

Iedereen heeft aandacht en zorg nodig. Gelukkig hebben wij verschillende medewerkers die jou kunnen helpen bij je studie of hoe je je voelt op school. Je mentor is het eerste aanspreekpunt. Deze zorg en aandacht zijn voor ons de normaalste zaak van de wereld. 

Extra onder-steuning

Leerlingen met een ondersteuningsvraag

Er zijn tal van mogelijkheden voor extra ondersteuning. Zaken als vakgerichte ondersteuning, bijspijkermomenten, gesprekken met de vertrouwenspersoon of schoolmaatschappelijk werker, diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van faalangst, sociale vaardigheden, vriendschap en eetgedrag, maar ook hulp op het gebied van taal, rekenen, plannen en organiseren horen tot de mogelijkheden. Mochten wij leerlingen op school niet kunnen helpen dan kunnen wij ook gebruik maken van een team van specialisten die we kunnen consulteren.

Ons zorgteam

Leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, worden door de mentor aangemeld bij ons zorgteam. Op basis van de ondersteuningsbehoefte wordt de leerling geplaatst bij de ‘passende’ collega. De hulp is er op gericht dat de leerling zo snel mogelijk zelfstandig verder kan. Leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Het betreft dan ook veelal korte ondersteuningstrajecten. Het voert te ver om hier alle mogelijkheden te bespreken en alle collega’s die betrokken zijn bij de begeleiding van leerlingen aan u voor te stellen, maar een aantal wat meer specifieke taken zullen hierna toegelicht worden.

IntoWords

Voor kinderen met dyslexie of concentratieproblemen

Intowords/L2S

Leerlingen met dyslexie of concentratieproblemen hebben vaak moeite met het lezen van grote stukken tekst. Met het programma Intowords (vroeger L2S) kunnen leerlingen deze stukken tekst o.a. laten voorlezen. Dit programma is te downloaden bij de uitgeverij Visiria. De boeken worden aangeschaft door de school en hoeven dus niet door u te worden betaald. School krijgt deze boeken geleverd op CD-roms waarna een medewerker van Pieter Zeeman deze CD-roms op bijv. uw laptop kan zetten. Een medewerker van school kan ook het programma Intowords op de laptop downloaden en installeren waarna het programma direct werkt! Op de computers op school is Intowords/L2S al geïnstalleerd, hiermee kan de leerling eventueel eens kijken of het wat voor hem/haar is.

De handleiding voor installatie van het programma vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator Vicky Faut. U kunt ook een kijkje nemen op de website van Intowords. 

Let op: Pieter Zeeman heeft alleen een licentie voor het programma Intowords/L2S voor computers met een Windows besturingssysteem. Heeft u thuis bijvoorbeeld een Chromebook of een Macbook dan kunt u ervoor kiezen om een zelf een licentie aan te vragen bij Intowords of een laptop met Windows besturingssysteem aan te schaffen.  

Mentoren

Het eerste aanspreekpunt

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen, maar ook voor de ouders. De meeste zaken rondom de begeleiding van leerlingen, zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied, worden door de mentor opgepakt. De mentor is een vertrouwenspersoon voor zijn leerlingen en hij/zij informeert de collega’s over het wel en wee van zijn mentorleerlingen. Mocht je vragen hebben over je zoon/dochter, schroom dan niet om hen te mailen. E-mailadressen zijn op te vragen via info@pieterzeeman.nl of via telefoonnummer 0111-415751.

TOM-klas

Traject Op Maat

Soms gaat het leren niet vanzelf, heb je problemen of kun je je niet concentreren en heb je wat extra hulp nodig. In onze TOM-klas word je geholpen met het leren door een coach en word je weer op het juiste spoor gezet voor je studie. Je ontwikkelt extra sociale vaardigheden, leert te plannen en organiseren of krijgt extra hulp in de vaardigheden rekenen en taal. Mocht je behoefte hebben aan deze extra ondersteuning, dan kun je een afspraak maken met je mentor om de mogelijkheden te bespreken.

SOP

School Ondersteunings Plan

De scholen binnen het Oosterscheldegebied hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen en deze vastgelegd in het “Ondersteuningsplan 2016-2020”.

Deze afspraken moeten er toe leiden dat er voor elke leerling een passende onderwijsplek is. Dat betekent dat iedere leerling goed onderwijs krijgt, zijn/haar schoolloopbaan zonder onderbrekingen kan doorlopen en ondersteuning krijgt als dat nodig is. De Wet passend onderwijs vraagt van iedere school om dit in een schoolondersteuningsplan te beschrijven.

 

Klik hier voor het schoolondersteuningsplan.

Zorg-coördinator

Zorg Advies Team

Leerlingen die om welke reden dan ook in aanmerking komen voor extra ondersteuning, worden door de mentor aangemeld bij mevrouw Faut. Zij bespreekt met de mentor en het zorgteam van de school welke ondersteuning de leerling nodig heeft, wie de hulp biedt, hoe lang de hulp gewenst is en of de hulp intern of extern verzorgd wordt. Zij is ook voorzitter van het zorg advies team van de school. In dit overleg worden met allerlei instanties ondersteuningsbehoeften van leerlingen besproken waarop de school en ouders samen niet zo één, twee, drie een antwoord kunnen formuleren.

Leerling begeleider

Taken van de leerlingbegeleider

De taak van de leerlingbegeleider is het begeleiden van kinderen bij hun cognitieve* en sociaal emotionele ontwikkeling. Daarbij investeert de leerlingbegeleider in de relatie kind-ouder-school. De leerlingbegeleider geeft waar nodig advies aan vakdocenten en mentoren met betrekking tot het begeleiden van hun leerlingen. Waar nodig wordt externe hulpverlening ingeschakeld door gespecialiseerde instanties of deskundigen buiten de school. De leerlingbegeleider helpt leerlingen die vastlopen op school of thuis. De leerlingbegeleider van basis, kader en mavo is mevrouw Lauret.

*cognitieve ontwikkeling is het proces van het opslaan, verwerken, terughalen en toepassen van kennis en informatie.

 

Trainingen

Training sociale vaardigheid

Het doel is dat leerlingen in de training sociale vaardigheden meer assertief worden, hun zelfvertrouwen (her)vinden, zodat ze zichzelf kunnen en durven zijn. Een training sociale vaardigheden richt zich vooral op vaardigheden en gedrag, op kunnen en doen. Kinderen leren wat ze moeten doen, hoe het te doen en ontdekken wie en wat ze nodig hebben om hen daarbij te steunen. Deze trainingen worden verzorgd door mevrouw Beukers.

Faalangstreductietraining

Een kind met faalangst wordt in een faalangstreductietraining begeleid om op een andere manier te gaan denken en voelen. Het vervangen van negatieve gedachten door positieve. Deze negatieve gedachten hebben invloed op de gevoelens en het gedrag van het kind. Het is de bedoeling dat ze deze angstgevoelens de baas worden. De faalangstreductietraining richt zich dus vooral op gedachten en gevoelens die gedrag beïnvloeden, richt zich dus op denken en voelen! Deze trainingen worden voornamelijk verzorgd door mevrouw Beukers.

Examentraining

Geen periode is voor een leerling zo stressvol als juist de periode rondom de eindexamens. Voor deze leerlingen wordt een examentraining verzorgd. Leerlingen leren benoemen wat er goed gaat en wat er nodig is om wat niet goed gaat positief te keren. Ook deze training gaat uit van het omzetten van negatieve gedachten in positieve. Maar besteedt ook aandacht aan effectief studeren, lichaamshouding en positieve uitstraling. 

Vertrouwens persoon

De vertrouwenspersoon

Het komt voor dat een leerling of een ouder het niet eens is met een bepaalde gang van zaken in een les of op school. Zo’n leerling of ouder kan dan in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon, officieel heeft zo’n leerling dan een ‘klacht’. De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is de klager begeleiden in het proces om zijn/haar klacht weg te nemen.

De klager kan een leerling, ouder of personeelslid zijn. Het kan gaan over ongewenst gedrag binnen de schoolsituatie en schoolveiligheid. De vertrouwenspersoon brengt op basis van de informatie van de klager de klacht in kaart, informeert de klager over mogelijke vervolgstappen om de klacht weg te nemen en stimuleert de klager tot actie. De vertrouwenspersoon voert veelal gesprekjes met leerlingen die even zelf geen oplossing zien voor een probleem of klacht. Als vertrouwenspersonen zijn aangesteld: Mevrouw Beukers in gebouw Zuid en mevrouw Lauret in gebouw Noord.