Onderwijs op het Pieter Zeeman Lyceum

Kenmerken van het dagelijks onderwijs: Op het Pieter Zeeman Lyceum is veel aandacht voor zelfstandig leren, zowel in de bovenbouw als in de onderbouw. Het gebruik van ICT-middelen is hierbij een goed hulpmiddel.

Ons onderwijs

Aandacht voor goed onderwijs

Een goed onderwijsteam is belangrijk. Docenten volgen regelmatig cursussen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in hun vakgebied. De vaksecties en de docenten zelf proberen het onderwijs te optimaliseren, door de inrichting van het onderwijs te evalueren en waar nodig bij te stellen, zodat het voor de leerlingen interessant en leerzaam is en blijft. De ouderraad vormt een klankbord en geeft adviezen wat betreft het dagelijks functioneren van de school.

Aandacht voor de leerling

Op het Pieter Zeeman Lyceum wordt gelet op het sociaal welzijn en de leerprestaties van de leerlingen. In de brugklas houdt de mentor een leerlingmap bij, met daarin gegevens over de leerprestaties en over bijv. medische-, leer- of gezinsproblemen. Aan het einde van het leerjaar wordt deze map steeds overgedragen aan de nieuwe mentor. Het is belangrijk dat de docenten aan het begin van het nieuwe schooljaar op de hoogte zijn van zaken aangaande de leerling, waarmee rekening gehouden moet worden.

Onze leerlingen

Wat we verwachten

De school streeft ernaar, een gemeenschap van mensen te zijn bij wie wederzijds respect heerst en waar in goede harmonie kan worden samengewerkt. Van de leerlingen verwacht de school, dat ze zich inzetten voor hun werk, direct en indirect met hun medeleerlingen en in goed contact en overleg met docenten en schoolleiding. Verder verwacht de school dat de leerlingen zich aan de regels van de school houden. Deze zijn in het schoolreglement/leerlingenstatuut vastgelegd. Deze zijn hier te vinden.

Lessen en huiswerk

Huiswerkbeleid

Tijdens de lessen is er veel aandacht voor het huiswerk, gebaseerd op een gestructureerde huiswerkdidactiek. Hierbij gaat het om de inslijping van afspraken. De volgende aspecten komen tijdens de les aan de orde:

  1. huiswerkcontrole
  2. huiswerkbespreking
  3. aanbieden van nieuwe leerstof
  4. huiswerk bespreken en huiswerk laten maken
     

Vaardigheden

Naast het vergaren van kennis is het oefenen van vaardigheden belangrijk. Bij alle lessen wordt er aandacht besteed aan de vakspecifieke vaardigheden, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. Maar ook de algemene vaardigheden komen aan bod. In de bovenbouw speelt het vak Nederlands hierbij een centrale rol. Al heel lang functioneert op onze school een vorm van Gericht Schrijven, in samenwerking met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en economie. Hierbij staat het zoeken, vinden en verwerken van informatie over een bepaald onderwerp of bepaalde onderwerpen centraal.