Leerlingenzorg

Mijn kind is erg gevoelig voor de sfeer op school en in de klas. Hoe gaat u daarmee om?

Iedere klas heeft een mentor die speciale aandacht geeft aan de sfeer in de klas. Ook individuele problemen worden door de mentor behandeld. Als dat niet voldoende is, kan een deskundige worden ingeschakeld: zorgcoördinator, counselor, schoolarts en jeugdverpleegkundige.

Mijn kind wordt op de basisschool gepest. Hoe gaat u daar straks mee om?

De school heeft veel ervaring met het terugdringen van pesten. Indien uw zoon of dochter gevoelig is voor pesten, kunt u dat het beste vooraf bekend maken, er kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de plaatsing in de brugklas om te voorkomen dat uw kind opnieuw bij de pesters van de basisschool in de klas komt. Daarnaast zal de mentor uw kind volgen en nagaan of er nog steeds sprake is van pesten. Wij besteden in de brugklas extra aandacht aan pesten via de studielessen. Pesters worden daarnaast direct aangepakt; ook wordt er met pester en slachtoffer gepraat. In specifieke gevallen kan een kind een weerbaarheidstraining krijgen. In de brugklassen worden tijdens mentorlessen pestprojecten uitgevoerd waarbij wij insteken op het voorkomen van pesten door met elkaar te spreken over de omgang met elkaar.

Wat is het schoolbeleid op het gebied van aanpak van leerproblemen?

Er kunnen zich diverse soorten problemen bij het leren voordoen. In het algemeen kijkt Pieter Zeeman naar ieder individu en probeert bij elke leerling de juiste aanpak te kiezen, in overleg met ouders en andere deskundigen zoals ambulant begeleiders die in de school werkzaam zijn. We bieden zorg op maat, rekening houdend met de draagkracht van de docenten en de mogelijkheden in de organisatie

Organisatie

Wat gebeurt er bij lesuitval?

In de onderbouwklassen hebben leerlingen geen tussenuren in het rooster. De roosters worden dagelijks aangepast en er zijn klassenassistenten die in tussenuren of bij lesuitval door ziekte van een docent lessen opvangen. Ook worden daar soms vakdocenten voor ingezet. Bij ziekte van een docent op een eerste of een laatste uur vervalt de les.

Komen de leerlingen uit één basisschool bij elkaar in één klas?

Bij de inschrijving kunnen voorkeuren aangegeven worden. De school probeert daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. De niveau-indeling van de klassen leidt er wel eens toe dat wensen niet gehonoreerd kunnen worden (bijvoorbeeld een vriendje in vmbo/ havo klas en uw zoon in vwo).

Hoe kan ik de resultaten van mijn kind volgen?

U kunt inloggen in het leerlingvolgsysteem (Magister) waarin u cijfers, afwezigheid, opmerkingen van docenten t.a.v. huiswerk e.d. kunt zien. Daarnaast kunt u via de site nagaan wanneer uw kind toetsen heeft.

Hoe is de toelating tot de school geregeld?

De basisschool geeft een advies over het gewenste schooltype.  Indien de uitslag van de eindtoets naderhand afwijkt van het uitgebrachte advies door de leerkracht, kan de plaatsing van uw kind opnieuw besproken worden.

Hoeveel leerlingen heeft de school?

De school telt op dit moment ruim 900 leerlingen.

Algemeen

Kunt u een aantal sterke punten van de school noemen?

Sterk: betrokkenheid van docenten, degelijke lessen, bestrijding lesuitval, goede begeleiding, zorgstructuur, veel aandacht voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben, breed onderwijsaanbod, school die kansen biedt.

Worden ouders en leerlingen betrokken bij de vernieuwingen?

Ja, we werken met klankbordgroepen waarin ouders en leerlingen gevraagd wordt naar hun mening.

Kunt u een aantal verbeterpunten van de school noemen? Hoe gaat de school daar mee om?

De organisatie moet verder verstevigd worden, er moet een systematische kwaliteitszorg komen, alle docenten moeten betrokken raken bij onderwijsverbetering.

Waarom zou ik voor uw school moeten kiezen?

Pieter Zeeman is een veilige school met goede leerresultaten (zie Kwaliteitskaart inspectie). De school biedt leerlingen kansen en heeft een breed onderwijsaanbod.

Daarnaast is Pieter Zeeman een school die veel investeert in de begeleiding van de leerlingen.

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Open dag

voor leerlingen en ouders/verzorgers
Meer informatie