Visie

Pieter Zeeman leidt de komende jaren leerlingen op, die in de maatschappij van heden tot 2050 een bestaan opbouwen en een aandeel leveren aan de (veranderende) samenleving. De afgelopen jaren hebben zich bovendien veranderingen voorgedaan, waardoor de leerlingen 'anders' de school inkomen dan in het verleden het geval was. Pieter Zeeman wil anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst en rekening houden met veranderde omstandigheden.

Missie

Zorgzaamheid, Kwaliteit, Veiligheid en Plezier in Leren zijn de vier belangrijke thema's die de leidraad vormen voor het beleid van de school. Activiteiten, projecten en acties dienen te vallen binnen deze thema's.

Deze thema's zijn gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan van Pontes scholengroep en zijn dus ook van kracht voor Pieter Zeeman. De missie van Pontes luidt als volgt:

De Scholengroep Pontes is een actieve scholengemeenschap met open vensters, waar modern onderwijs gegeven wordt. De school richt zich op het individuele kind en zijn ouders. De school geeft veel aandacht aan het leef- en werkklimaat, zodat het aantrekkelijk is om er te leren en te werken.

  • De school wil ieder kind als individu benaderen en stelt zich ten doel de leerlingen optimale kansen te bieden om zich te ontplooien, zowel op het gebied van de schoolopleiding als op het gebied van culturele en maatschappelijke vorming.
  • De school beoogt bij te dragen aan de opvoeding tot volwassen en volwaardige wereldburgers met verantwoordelijkheid voor medemens en milieu.
  • De school biedt een veilige en geborgen omgeving die toegankelijk is voor een ieder die respect en verdraagzaamheid toont voor de medemens en zijn opvattingen.
  • De school vindt het schoolrendement en de inrichting van de organisatie van belang als wezenlijke aspecten van kwaliteit.

Leerproces

Pieter Zeeman streeft na dat de leerlingen plezier in leren hebben. Dat kan alleen indien de leerling ook een actieve rol krijgt in zijn eigen leerproces. Daarvoor is het noodzakelijk dat de school het onderwijs gaat inrichten vanuit het leerproces van de leerlingen. Aandacht en zorgzaamheid voor ieder individu betekent onder meer dat er recht gedaan wordt aan de verschillen tussen de leerlingen. Deze verschillen kunnen actief gebruikt worden ter versterking van het onderwijs.

Competen ties

Om succesvol te zijn in studie en werk heb je veel eigenschappen en vaardigheden nodig, ook wel competenties genoemd. Op Pieter Zeeman willen we actief werken aan de ontwikkeling van die competenties van leerlingen. Als je verder gaat studeren aan een vervolgopleiding, kun je niet om het begrip competentie heen. Vrijwel elke opleiding is ingedeeld op basis van die competenties.

Het gaat in elk geval om dat wat je moet kunnen als je straks een beroep gaat uitoefenen. Je wordt geacht beroepsproblemen adequaat te kunnen oplossen en daarvoor heb je gereedschap nodig. Goed kunnen omgaan met collega's, stressbestendig zijn, flexibel, zaken duidelijk op papier zetten zijn een paar voorbeelden van competenties.

Niet alleen onderwijskundige competenties verdienen aandacht, maar ook competenties die betrekking hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen de nodige aandacht.

Niveau

De onderwijsactiviteiten zijn afgestemd op de capaciteiten van de leerlingen, bieden hen een uitdaging en zullen uiteindelijk resulteren in een afsluiting op het maximale niveau. Overigens is het behalen van dat niveau niet het enige dat van belang is. Het welslagen van de leerling (doorlopende leerlijn) in vervolgopleiding of beroep is net zo van belang. De leerstof staat dan niet meer centraal, maar het doel van het onderwijs is om de competenties van de leerlingen te optimaliseren. Het behalen van een diploma is daarbij een logisch en belangrijk tussenstation.

Zelfstandig-heid en motivatie

Zelfstandig werken en leren is in het mbo, hbo en op de universiteit van groot belang. In het voortgezet onderwijs moet daar een goede voorbereiding voor gegeven worden. Aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen is van groot belang om een goede motivatie te bevorderen. Dat kan via de inhoud van de lessen, maar zeker ook via de gehanteerde werkvormen (inrichting) plaatsvinden.

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Open dag

voor leerlingen en ouders/verzorgers
Meer informatie