Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en leerlingen in schoolzaken en bevordert zoveel als in haar vermogen ligt de contacten tussen school en ouders. De ouderraad spreekt zich uit over zaken die ouders en leerlingen raken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de verkeersveiligheid, de gezonde school, het pedagogisch klimaat of over de wijze waarop het weekrapport wordt gebruikt, maar ook over het schoolplan. De ouderraad heeft hiertoe het recht met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad te overleggen over de algemene gang van zaken op school. De ouderraad kan gevraagd of ongevraagd de MR (Medezeggenschapsraad) adviseren over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De ouderraad bestaat op dit moment uit 9 enthousiaste leden en vertegenwoordigt zo breed mogelijk alle leerwegen die aangeboden worden op de school. 
Heeft u vragen, stuur dan een email naar ouderraad.pz@pontes.nl
 

Ouder bijdrage

De ouderraad beheert een fonds dat gevuld wordt met de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage bedraagt €10,- per kind. Dit bedrag wordt geïnd via de algemene ouderbijdage d.m.v. het aanvinken van de bijdrage aan de ouderraad. Met het ontvangen bedrag worden noodzakelijke of gewenste uitgaven bekostigd die niet door het bevoegde gezag worden vergoed. Door uw vrijwillige bijdrage is de ouderraad o.a. in staat thema-avonden/-dagen te organiseren en éénmalige jaarlijkse projecten voor de leerlingen financieel te ondersteunen. Tijdens de jaarvergadering verantwoordt de penningmeester zich over deze uitgaven.

De activiteiten

De ouderraad organiseert per schooljaar een themadag in samenwerking met school of een -avond in combinatie met de jaarvergadering van de ouderraad.. Afhankelijk van het gekozen thema worden leerlingen, ouders en docenten bij het thema betrokken. Thema's waarmee we ons voorgaande jaren hebben bezig gehouden zijn internet gebruik, leren omgaan met geld, alcohol en opvoeding. De ouderraad is aanwezig op informatieavonden, open dag en diploma-uitreiking.

Samenstelling

Naam Functie Adres Tel.nr. E-mail
 Dhr. A.H.J. Koning Voorzitter  Lepelaarstraat 23,
 4302 VC Zierikzee
06-44551304 akoning@xs4all.nl 
Mevrouw D.P. Smits  Secretaris  Lepelaarstraat 23,
 4302 VC Zierikzee
  desireesmits@kpnplanet.nl
Hella van Oeveren Penningmeester Vriesesweg 1,
4311 RE Bruinisse
06-53187101 hella.van.oeveren@hetnet.nl
Dhr. P. de Haas Lid  Dorpsplein 2,
 4327 AG Serooskerke Schouwen
0111-672234 info@zeelandbuitenland.nl 
 Mevr. F. van den Akker  Lid     lievelingseten@hotmail.com 
 Mevrouw M.C. Bakkenes Lid Hoofdpoortstraat 7
4301 AR Zierikzee
  bakvlieg@worldonline.nl

 

 

 

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Infoavond

: Info-avond speciaal aanbod van 19.00 (inloop) tot ong. 21.30 uur
: Voorlichtingsavond pro/vmbo/mavo/havo/vwo van 19.00 (inloop) tot ong. 21.30 uur

Open dag

voor leerlingen en ouders/verzorgers

Experience woensdagmiddagen (sept. t/m febr.)

van 14.30 tot 16.15 uur
van 14.30 tot 16.15 uur
van 14.30 tot 16.15 uur
Meer informatie