Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en leerlingen in schoolzaken en bevordert zoveel als in haar vermogen ligt de contacten tussen school en ouders. De ouderraad spreekt zich uit over zaken die ouders en leerlingen raken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de verkeersveiligheid, de gezonde school, of over het pedagogisch klimaat, maar ook over het schoolplan. De ouderraad heeft hiertoe het recht met de schoolleiding te overleggen over de algemene gang van zaken op school. De ouderraad kan gevraagd of ongevraagd de MR (Medezeggenschapsraad) adviseren over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De ouderraad bestaat op dit moment uit zes enthousiaste leden en vertegenwoordigt zo breed mogelijk alle leerwegen die aangeboden worden op de school. Gezien het natuurlijk verloop van de ouderraad zijn nieuwe leden altijd van harte welkom. Heeft u vragen, stuur dan een email naar ouderraad.pz@pontes.nl.

Ouder bijdrage

De ouderraad beheert een fonds dat gevuld wordt met de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage bedraagt €10,- per kind. Dit bedrag wordt geïnd via de algemene ouderbijdage d.m.v. het aanvinken van de bijdrage aan de ouderraad. Met het ontvangen bedrag worden noodzakelijke of gewenste uitgaven bekostigd die niet door het bevoegde gezag worden vergoed. Door uw vrijwillige bijdrage is de ouderraad o.a. in staat thema-avonden/-dagen te organiseren en éénmalige jaarlijkse projecten voor de leerlingen financieel te ondersteunen. Tijdens de jaarvergadering verantwoordt de penningmeester zich voor deze uitgaven.

De activiteiten

De ouderraad streeft er naar om ieder jaar een leuke of interessante activiteit voor leerlingen en/of ouders te organiseren. Afhankelijk van de activiteit worden ook docenten hierbij betrokken.

Samenstelling

                                                                                                                                      
   Mevrouw F. Houtman    voorzitter (06-14360670)  
   Vacant    secretaris  
   Vacant    penningmeester   
   Mevrouw J.P.T. van Eerten    lid (06-23382083)  
   Mevrouw M. Hameeteman     lid (06-22471759)  
   Mevrouw M.N.M. van der Pluijm    lid (0111-416022)